+31 (0) 30 608 80 00 info@xcent.nl Einsteinweg 12, 3404 LL IJsselstein, The Netherlands

Privacy

Bij XCENT zien we het beschermen van persoonsgegevens als een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner. Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over een geïdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijke persoon.

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens XCENT Netherlands BV (XCENT) en de ondernemingen die aan ons verbonden zijn van u verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens omdat we met u een overeenkomst hebben of in contact zijn over onze diensten en producten.

Via deze verklaring krijgt u informatie over:

 • waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • hoelang wij persoonsgegevens bewaren
 • hoe u de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen
 • hoe uw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd

Onze privacybeloften

Onze privacybeloften zijn te vangen in de volgende vuistregels:

 • Doelbepaling en doelbinding: XCENT gebruikt alleen persoonsgegevens voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Grondslag: XCENT baseert de verwerking van persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.
 • Dataminimalisatie: XCENT zorgt bij de verwerking van persoonsgegevens dat de hoeveelheid gegevens beperkt blijft.
 • Transparantie: XCENT legt aan betrokkenen, zoals klanten, prospects, medewerkers, sollicitanten, gedetacheerden en leveranciers, transparant verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens.
 • Veiligheid: XCENT neemt privacy serieus. Bij iedere keuze die wij maken, nemen wij maatregelen om de privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook doen wij alles om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij gebruiken wij passende technische en organisatorische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de laatste innovaties op het gebied van security. Als XCENT uw persoonsgegevens met derden moet delen om haar taken uit te voeren, sluiten wij hiervoor verwerkersovereenkomsten af.

Inbreuk op de beveiliging

Is er ondanks al onze inspanningen sprake van een inbreuk op de beoogde beveiliging? Dan handelen we dit incident af volgens de hiervoor opgestelde interne procedure. Uiteraard doen wij er in dat geval alles aan om de gevolgen van de inbreuk zo beperkt mogelijk te houden.

Vormt de inbreuk een privacyrisico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het wenselijk is – en in ieder geval wanneer de wet dit vereist – informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk.

Wat zijn uw rechten?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Inzage
  U hebt het recht om de persoonsgegevens die XCENT van u verwerkt in te zien.
 • Rectificatie en aanvulling
  U hebt het recht om persoonsgegevens die XCENT van u verwerkt te laten wijzigen.
 • Vergetelheid
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens door XCENT te laten verwijderen.
 • Dataportabiliteit
  U hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen van XCENT naar een andere partij.
 • Beperking van de verwerking
  U hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken door XCENT.
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  U hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten die XCENT neemt (in tegenstelling tot geautomatiseerde besluitvorming).
 • Bezwaar
  U hebt het recht bij XCENT bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.

Hoe oefent u uw rechten uit?

XCENT neemt de privacy van uw persoonsgegevens heel serieus. Mocht u vragen hebben over uw privacyrechten, dan kunt u uw vraag stellen via secretariaat@xcent.nl. Deze zorgen dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

XCENT gaat zo transparant en zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Als u toch een klacht heeft over het verwerken van uw gegevens, dan verzoeken wij u eerst met ons contact op te nemen. Dit kan door het sturen van een bericht naar secretariaat@xcent.nl. Wij doen vervolgens ons uiterste best om uw klacht op te lossen. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatieblad per verwerking

XCENT kiest ervoor om naast de privacyverklaring voor specifieke verwerkingen/onderdelen een informatieblad op te stellen. Dit informatieblad gaat voor een verwerking specifiek in op de volgende deelonderwerpen:

 • Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
 • Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
 • Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
 • Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Welke beveiligingsmaatregelen zijn er getroffen?

Voor de volgende verwerkingen/onderdelen zijn informatiebladen beschikbaar:

 • Marketing & communicatie (link naar de losse infobladen, zie volgende pagina)
 • Recruitment
 • Detachering
 • Training

In de komende periode voegen wij extra informatiebladen toe.

Voor de medewerkers van XCENT is de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensverwerking verwerkt in de personeelsgids.

Updates van onze privacyverklaring

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 25 mei 2018. XCENT werkt de verklaring continu bij, zodat u altijd de meest actuele versie kunt inzien.

Contact

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op via secretariaat@xcent.nl.

 

Informatiebladen

Marketing & Communicatie

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens, zodat we met u kunnen communiceren. Bijvoorbeeld over aanbiedingen, ontwikkelingen rondom de producten en diensten die u afneemt, carrièremogelijkheden en relevante events en webinars. Maar ook naar aanleiding van uw abonnement op onze nieuwsbrieven en online magazines. Dit doen wij per telefoon, e-mail of post, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Daarnaast gebruiken we uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden en het uitvoeren van analyses, om onze communicatie en onze websites te verbeteren. XCENT gebruikt hiervoor diverse online applicaties van derde partijen, zoals Google Analytics en Google Tag Manager om zicht te krijgen op websitestatistieken, zoals bezoekersaantallen en best bezochte pagina’s. Zo kunnen wij de website optimaliseren en beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoeker. Hotjar stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker.

XCENT maakt gebruik van online advertentie mogelijkheden van Google Adwords, Bing Ads en LinkedIn. Hierbij gebruiken deze partijen cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan XCENT.eu. Voor een gespecificeerd overzicht van gebruikte cookies verwijzen wij naar het cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, organisatie, functie, telefoonnummer en e-mailadres. Ook verwerken wij de informatie die wij verkrijgen via uw gebruik van onze diensten of het bezoek aan onze websites. Denk hierbij aan IP-adres, besturingssysteem en type browser. Wij verwerken ook uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

XCENT behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van XCENT.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing. Daarnaast beroept XCENT zich op het gerechtvaardigd belang.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor zolang wettelijk is toegestaan of totdat u uw toestemming intrekt.

 

Recruitment

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

XCENT gebruikt uw persoonsgegevens voor het behandelen van sollicitaties en uw eventuele indiensttreding.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alle persoonsgegevens die nodig zijn voor een sollicitatie en eventuele indiensttreding. Denk aan NAW-gegevens, adres, postcode, telefoonnummer, geboortedatum, korte verslagen van alle contactmomenten en eventuele andere persoonsgegevens die van belang zijn voor het sollicitatieproces.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De volgende rollen binnen XCENT hebben toegang tot de persoonsgegevens:

 • Recruiters
 • Recruitment-assistent
 • Hiring manager
 • Andere collega’s/managers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces
 • Directieleden die goedkeuring moeten geven voor de indiensttreding
 • HR-assistent
 • HR-manager die voorstellen of contracten goedkeurt

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor het verzamelen van uw persoonsgegevens beroepen wij ons op de grondslagen overeenkomst, gerechtvaardigd belang of toestemming.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor zolang wettelijk is toegestaan of totdat u uw toestemming intrekt.

 

Detachering

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij leggen gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen
 • Ondersteuning te bieden rond het gebruik van tooling
 • Gewerkte uren te registreren
 • De XCENT-nieuwsbrief te sturen
 • Betalingen te doen
 • Pre-employment screenings uit te voeren voor onze opdrachtgevers
 • Inhuurcontracten op te kunnen stellen

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hier staan beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

In het kader van de dienstverlening legt XCENT gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door XCENT en eventuele derde partijen waarmee verwerkingsafspraken zijn gemaakt. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID-bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof
 • Bankrekeningnummer
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven

XCENT legt uitsluitend bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) vast na uw toestemming.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Behalve in de hier genoemde gevallen zal XCENT uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. In enkele gevallen kan de informatie intern binnen XCENT worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (tijdelijke inhuur of vaste werknemers), waarbij XCENT in elk geval het cv verstrekt.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor het verzamelen van uw persoonsgegevens beroepen wij ons op de grondslagen overeenkomst, gerechtvaardigd belang of toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor zolang wettelijk is toegestaan of totdat u uw toestemming intrekt.

 

Training

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor het vastleggen van uw inschrijving voor een training. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om hierover met u en uw werkgever te communiceren. Bovendien voeren we op basis van persoonsgegevens analyses uit, om onze diensten te verbeteren.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de naam en het e-mailadres van de deelnemer en daarnaast een aantal algemene gegevens van de opdrachtgever voor het versturen van de factuur.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

XCENT behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van XCENT, voor zover dit vanuit hun functie nodig is.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw aanmelding of verzoek om informatie voor een training. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor zolang wettelijk is toegestaan.